General terms and conditions

Algemene Voorwaarden van Francienskattenshop.com

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Francienskattenshop.com zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn via internet te raadplegen, zie: http://www.Francienskattenshop.com.
1.2 Door een bestelling bij Francienskattenshop.com te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt pas tot stand als Francienskattenshop.com uw bestelling heeft geaccepteerd. Francienskattenshop.com heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen vijf (5) werkdagen bericht van.
2.2 Alle aanbiedingen van Francienskattenshop.com zijn vrijblijvend. Francienskattenshop.com heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euros, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 U kunt betalen door gebruik te maken van een van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Francienskattenshop.com.

3.3 Klarna – Buy Now – Pay Later

These terms and conditions for Pay later (Klarna) apply between you and Francienskattenshop.com where you choose the payment method Pay later.

If you choose Pay later from Klarna, we offer you the option to pay 14 days after your order has been shipped. We transfer our claim against you to Klarna Bank AB. Klarna will send you a payment instruction so that you can pay directly to Klarna. For contact details and more information about Klarna, visit klarna.com.

You only pay when you have received your order!

Costs and (too) late payment

We charge €0 for using Klarna.

If you have not yet paid Klarna by the payment deadline specified in the payment instructions, a first reminder will be sent free of charge by e-mail with a new payment term of 14 days. With the second reminder, Klarna will charge a reminder fee of €13.50. For purchases under €20, a €7.50 reminder fee will be charged. If payment is not made, these costs for amounts up to € 2,500 can rise to 15% of the invoice amount, with a minimum of € 40.

Credit check and handling of your data by Klarna

If you choose Pay later, Klarna will assess your creditworthiness. If a credit check has been carried out, you can be informed about this by means of a letter or an e-mail. Klarna processes your personal data to comply with our obligations under this agreement and for the additional purposes that you can find in our privacy statement. The privacy statement is available on the Klarna website. By using Klarna’s services, you confirm that you have read this statement. For example, we process your personal data to identify you and to perform customer analyses, credit assessments, marketing and business development. We may also transfer your information to selected partners (such as credit reference agencies), which may be located outside the EU/EEA. In the privacy statement you will find more information about data sharing, your rights with regard to your data, how to contact us with questions or how to lodge a complaint with an authority.

3.4 In geval van wanbetaling heeft de Francienskattenshop.com behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen en/of de incasso uit handen te geven.

3.5 Bij overschrijding van de betaaltermijn, heeft Francienskattenshop.com het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen, tenzij door Francienskattenshop.com anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.2 Francienskattenshop.com zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4.3 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6 Reclames en aansprakelijkheid

6.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Francienskattenshop.com te melden.
6.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Francienskattenshop.com de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.
6.3 Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Francienskattenshop.com te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is en de plastic verzegeling niet is verbroken. Het door u betaalde bedrag wordt uiterlijk binnen veertien (14) dagen door Francienskattenshop.com terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Francienskattenshop.com is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Francienskattenshop.com, dan wel tussen Francienskattenshop.com en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Francienskattenshop.com.

Artikel 8. Diversen

8.1 Onverminderd de overige aan Francienskattenshop.com toekomende rechten, heeft Francienskattenshop.com in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Francienskattenshop.com
tel nr: 0182-547663
KvK-nummer : 290 511 21
Btw-nummer: 808.040.509